Reverzná logistika

Čo je to reverzná logistika:

Reverzná logistika je nástrojom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý pozostáva zo súboru opatrení, postupov a metód, ktoré umožňujú zber a reštitúciu pevného odpadu z podnikateľského sektora. Tento nástroj sa zameriava na opätovné využitie odpadu pre samotnú spoločnosť alebo akýkoľvek iný výrobný cyklus, ktorý má vhodné konečné miesto určenia zozbieraného materiálu.

Tento systém bol navrhnutý v súlade s Národnou politikou o pevnom odpade, ustanovenou zákonom č. 12 305 z 2. augusta 2010 a jej realizáciou, ktorá nadobudla účinnosť v roku 2014. Je to ešte jeden mechanizmus pre trvalo udržateľný rozvoj planéty. umožňuje opätovné použitie a zníženie spotreby surovín.

Medzi koncepciami, ktoré tento systém zavádza, je najdôležitejšia spoločná zodpovednosť za životný cyklus výrobku, pretože rozdelenie čistoty a mestského hospodárenia s pevným odpadom sa uskutoční individuálnym spôsobom a zodpovednosťou všetkých zúčastnených strán. spotrebiteľov, podnikateľov, výrobcov alebo obchodníkov.

Systém sa potom navrhuje s cieľom zaoberať sa najmä nasledujúcimi produktmi: pneumatiky; Batérie a akumulátory; balenie a zvyšky agrochemikálií; žiarivky, ortuťové a sodíkové výbojky; automobilové mazacie oleje; Elektronické a počítačové časti a vybavenie; a spotrebičov.

Týmto spôsobom systém minimalizuje objem týchto odpadov a vzniknutých odpadov a znižuje dopady na ľudské zdravie a kvalitu životného prostredia.

Proces reverznej logistiky tiež ukladá spoločnostiam zodpovednosť a zavádza vzťah obcí k odpadovému hospodárstvu, kde napríklad výrobcovia elektronických výrobkov budú musieť predvídať, ako sa budú vykonávať návraty, recyklácia a ich správne environmentálne ciele, najmä tie, ktoré môžu vrátiť výrobný cyklus.

V tomto systéme je teraz na spotrebiteľoch, aby vrátili výrobky, ktoré sú najužitočnejšie v určitých špecifických lokalitách, riadne zriadených obchodníkmi a priemyselnými odvetviami, ktoré sú teraz zodpovedné za odstránenie týchto produktov, s cieľom ich recyklácie alebo opätovného použitia. Verejná správa je zodpovedná za vytváranie mechanizmov na zvyšovanie povedomia a vzdelávania spotrebiteľov.

Pozri tiež význam logistiky a trvalo udržateľného rozvoja.