Zmenka

Čo je to zmenka:

Vlastná zmenka, nazývaná aj zmenka, je typ úverového nástroja.

Na zmenke, jedna osoba predpokladá, že určitá suma dlhuje druhému, a zaväzuje sa zaplatiť túto sumu v konkrétny deň a miesto.

Tento zápočet, ktorému zákon, prostredníctvom článku 585 I občianskeho súdneho poriadku, pripisoval mimosúdnu výkonnosť výkonu, pozostáva v podstate z platobného prísľubu, ktorý závisí od dvoch častí:

 • Emitent alebo predplatiteľ: je dlžníkom; osoba zodpovedná za vystavenie zmenky.
 • Príjemca alebo dlžník: je veriteľom dlžnej sumy; osoba, ktorá dostane platbu dlžnej sumy.

Vlastná zmenka je dokument, ktorý má súdnu hodnotu, to znamená, že je uznaný spravodlivosťou.

Kedy sa používa zmenka?

Vlastná zmenka sa často používa v obchodných vzťahoch a tiež v podnikateľskom prostredí.

Tento dokument, považovaný za mimosúdny dokument, je jedným z hlavných prostriedkov, ktoré sa používajú pri úveroch získaných bez bankových transakcií a bez účasti finančných spoločností.

K používaniu zmenky môže dôjsť napríklad aj vtedy, keď sa požičiavajú značné sumy peňazí medzi priateľmi, známymi alebo dokonca medzi členmi rodiny.

Aj v týchto neformálnych situáciách má zmenka právny charakter a má súdnu hodnotu.

Ďalším celkom bežným príkladom použitia prísľubu je prevádzka, ktorá sa predáva.

S cieľom zaručiť, že dostanú odhadovanú hodnotu "postúpeného" tovaru, vlastníci podnikov budú mať súdny prísľub, ktorý zahŕňa dátum prijatia platby.

Dokončená zmenka musí vždy zostať vo vlastníctve veriteľa a musí byť vrátená dlžníkovi až po vyrovnaní dlhu.

Druhy vlastných zmeniek

Existujú dva typy zmenky: pre-solute zmenky a zmenky pro-solvendo .

Pre každú z nich si pozrite nižšie.

Vlastná zmenka

Ak sa obchodná alebo obchodná transakcia vykonáva prostredníctvom pro-solute zmenky, ak dlžník nedodrží prísľub platby, veriteľ nemôže obchod zrušiť.

Riešenie tohto problému sa bude musieť vykonať prostredníctvom súdneho výkonu.

Pro-riešenie Promissory Note

V prípade, že sa vyjednávanie uskutoční na základe úhrady na základe zmenky, ak dlžník nesplní prísľub platby, veriteľ môže dať zmluvu zániku a vyrovnať.

Ako vydať zmenku?

Jednou z možností vystavenia zmenky je šablóna, ktorá je k dispozícii na papiernictve.

Šablóna zmenky na predaj v papiernictve

Dokončená zmenka

Druhou hypotézou dokončenia je webová stránka "Promissory Note Online".

Výhodou online vyplnenia je, že prázdne polia samotné intuitívne vedú, ako vyplniť zmenku.

Potom sa vygeneruje cesta v programe Word a druhá vo formáte PDF. Na dokončenie procesu jednoducho vytlačte dokument.

Aby sa zabezpečilo, že zmenka má súdnu hodnotu, je dôležité zvážiť jej správne vyplnenie.

Tu sú niektoré skutočnosti, ktoré nemožno ignorovať:

 • Číslo zmenky.
 • "Vlastná zmenka" v názve dokumentu.
 • Dátum splatnosti zmenky.
 • Suma, ktorá sa má zaplatiť.
 • Miesto, kde sa uskutoční platba (mesto a štát).
 • Názov príjemcu.
 • CPF príjemcu.
 • Názov emitenta.
 • CPF emitenta.
 • Úplná adresa emitenta.
 • Podpis emitenta.

DÔLEŽITÉ : Dokument nemôže obsahovať vymazania.

Čo sa stane, ak dlžník nezaplatí zmenku?

Ak emitent poruší prísľub, ktorý sám uviedol v zmenke a neuskutoční platbu v určený deň a na mieste, veriteľ je právne chránený, aby vybral takýto dlh na súde.

Keďže poznámka je súdne uznaná, veriteľ môže podať proti dlžníkovi žalobu na výkon mimosúdneho titulu.

Na súde musí byť zastúpené advokátom (pokiaľ výška zmenky nie je nižšia ako 20 minimálnych miezd).

Ak súd dlžníkovi nezaplatí dlžnú sumu, môže čeliť zablokovaniu, oceneniu a dražbe svojho majetku.

Ak bola bankovka vydaná právnickou osobou, môže byť dokonca predmetom konkurzu.