polovičná

Čo je semester:

Semester zodpovedá časovému obdobiu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov . Rok sa zvyčajne delí na dva semestre alebo dvanásť mesiacov.

V tomto zmysle je koniec prvej polovice roka znakom toho, že je to polovica, teda ďalších šesť mesiacov.

Keď určitá vec dokončí šesťmesačné obdobie alebo sa objaví každých šesť mesiacov, často sa hovorí, že je dvojročná alebo sa vyskytuje každých šesť mesiacov .

Príklad: "Prijímacie skúšky sú semester" .

Vo vyššie uvedenom príklade to znamená, že testy sa vykonávajú raz za šesť mesiacov.

Prvá polovica roka zahŕňa mesiace január až jún . Druhý semester začína od júla a trvá do decembra .

Kým semester je ekvivalentná šiestim mesiacom, bimester je rovnaký ako dva mesiace a štvrťrok rovnajúci sa trom mesiacom.