Sociálne začlenenie

Čo je sociálne začlenenie:

Sociálna inklúzia je súborom činností, ktoré zaručujú rovnakú účasť všetkých v spoločnosti, bez ohľadu na sociálnu triedu, fyzickú kondíciu, vzdelanie, pohlavie, sexuálnu orientáciu, etnicitu, okrem iného.

Pred formulovaním a implementáciou opatrení sociálnej inklúzie je potrebné sa pozrieť, ktoré skupiny sú vylúčené a čo je potrebné zlepšiť, ak majú byť plne integrované do spoločnosti.

Napríklad ľudia so zdravotným postihnutím (najmä vozíčkári) potrebujú verejné chodníky, aby boli v dobrom stave a mali rampy. Inak sa títo ľudia nebudú cítiť zastúpení v samotnej spoločnosti, v ktorej žijú, pretože ich potreby sú jednoducho ignorované.

Vytvorenie ramp, ktoré uľahčujú prístup zdravotne postihnutým osobám k chodníkom, sa stáva príkladom sociálneho začlenenia, pretože pozostáva z opatrenia, ktorého cieľom je podporovať harmonickú integráciu skupiny, pôvodne marginalizovanej v spoločnosti.

Pozri tiež: Význam predsudkov a význam diskriminácie.

Sociálne začlenenie v školách

Tiež sa nazýva inklúzia školy, skladá sa z inkluzívnych aktivít prijatých v rámci vzdelávacej inštitúcie, ktorá by mala byť základnou súčasťou formovania ľudskej bytosti ako občana.

Sociálna inklúzia v školách má za cieľ odstrániť predsudky a diskrimináciu bez ohľadu na typ (etnický, zdravotne postihnutý, pohlavie, sexuálnu orientáciu atď.).

Ďalšie informácie o začleňovaní do škôl.

Sociálne začlenenie v Brazílii

Brazília je svedkom veľkých sociálnych nerovností, a teda vylúčenia rôznych skupín zo základných práv občanov.

Aby sa tieto prípady uľahčili, niektoré sociálne politiky boli vytvorené ako forma sociálneho začlenenia, ako napríklad Bolsa Família, Zero Hunger, Minha Casa Minha Vida, medzi inými vládnymi programami.

Zákony, ktoré zaručujú práva skupín tradične marginalizovaných spoločnosťou, ako napríklad LGBT komunita, černochov a ženy, sú tiež príkladmi činností zameraných na sociálne začlenenie.

Ďalšie informácie o začleňovaní.