zoológia

Čo je Zoológia:

Zoológia pochádza z gréckej zoon, čo znamená, že zviera a logá význam štúdie. Zoológia je veda, ktorá študuje zvieratá, ako aj vzťahy medzi nimi a prostredím, v ktorom žijú. Zoológia tiež skúma štruktúru zvierat, z ktorých tvoria tkanivá, vlastnosti a bunkové funkcie.

Známych je približne 2 000 000 druhov zvierat, ale niektorí odborníci sa domnievajú, že v určitých skupinách je známa len malá časť tohto druhu.

Fyziológia zvierat je študovaná z anatómie a embryológie. Genetika a mechanizmy evolúcie zvierat sú študované prostredníctvom molekulárnej biológie, molekulárnej genetiky a evolučnej biológie. Ekológia zvierat študuje jej ekologické správanie. V evolučnej biológii sa berie do úvahy genetika populácií, dedičnosť, rozptyl, mendelizmus a reprodukcia. Ostatné vedy študujú charakteristiky, ktoré sú spoločné pre každý druh alebo skupinu zvierat.

V štúdii morfológie zvierat je zahrnuté rozpoznanie všetkých druhov vyhynutých a prítomných zvierat a ich distribúcia v čase a priestore.

Zoológia je rozdelená do niekoľkých odborov, ako je Mastozoology, ktorá študuje cicavce, Ichthyology, ktorá študuje ryby, ornitologické štúdie vtákov, a Elotogia, ktorá študuje správanie zvierat.