zahrnutie

Čo je zahrnutie:

Inklúzia je aktom zahrnutia a pridania, tj pridania vecí alebo ľudí do skupín a jadier, ktoré predtým neboli súčasťou.

Sociálne začlenenie predstavuje akt rovnosti medzi rôznymi jednotlivcami, ktorí obývajú určitú spoločnosť. Toto opatrenie teda umožňuje každému, aby mal právo integrovať sa a zúčastňovať sa na rôznych dimenziách svojho prostredia bez toho, aby utrpel akúkoľvek diskrimináciu a predsudky.

Medzi hlavné synonymá inklúzie patria: úvod; umiestnenia; začlenenie; integrácie; integrácie; zapojenie; rámec; abrangimento; zahŕňajúce; a uzavretie.

Sociálne začlenenie

Je tvorený súborom činností, z ktorých mnohé sú pokryté zákonmi, ktoré zaručujú rovnakú účasť všetkých členov spoločnosti.

Sociálna inklúzia zabezpečuje integráciu všetkých jednotlivcov, bez ohľadu na fyzickú kondíciu, vzdelanie, pohlavie, sexuálnu orientáciu, etnicitu, okrem iného.

Ďalšie informácie o sociálnom začlenení.

Začlenenie školy

Pozostáva z myšlienky, že všetci občania by mali mať právo na prístup k vzdelávaciemu systému bez segregácie a diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženstva, etnického pôvodu, sociálnej triedy, fyzických a psychických podmienok atď.

Ďalšie informácie o začleňovaní do škôl.

Digitálne začlenenie

Predstavuje rovnakú príležitosť pre všetkých občanov na prístup k informačným a komunikačným technológiám (IKT).

Stručne povedané, digitálna inklúzia pozostáva z demokratizácie technológií, kde nezávisle od sociálnej triedy, etnicity, náboženstva a ekonomickej sily môže jednotlivec využiť technologické nástroje.

Získajte viac informácií o digitálnom začleňovaní.