Systém desatinného číslovania

Čo je systém desatinných čísel:

Systém desatinných čísiel je množina matematických symbolov, kde tieto predstavujú číselné hodnoty zoskupené do desiatich jednotiek.

Toto je systém, ktorý bežne používame na vykonávanie numerických výpočtov a matematických operácií, pretože symboly tvoriace tento systém majú zhluky tvorené desiatimi v desiatich jednotkách.

Tieto symboly sa nazývajú čísla, ktoré sa používajú na vytvorenie číslic. Použité číslice sú: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.

Čísla sú usporiadané rôznymi spôsobmi, tvoria čísla akejkoľvek triedy a poriadku av závislosti od pozície, ktorú zaujímajú, môžu predstavovať rôzne hodnoty.

V tomto zmysle je možné povedať, že systém desatinných čísiel je pozičný. Napríklad obrázok 2 v číslach 24 a 42 má rozdielne hodnoty, pretože v čísle 24 predstavuje hodnotu zodpovedajúcu dvom desiatkam a v čísle 42 zodpovedá hodnote dvoch jednotiek.

Základným princípom desatinného systému je, že desať jednotiek akéhokoľvek poradia tvorí automaticky vyššie poradové číslo. Po príkazoch sú jednotlivé jednotky čísel zoskupené do tried, kde každá trieda má tri príkazy na označenie nominálnej hodnoty.

Triedy a objednávky systému desatinného čísla

Prvou triedoujednotky, tvorené rádom stoviek, desiatok a samotných jednotiek. Poradie jednotiek v tejto triede je reprezentované číslami 1 až 9. Poradie desiatok zodpovedá číslam 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 a 90, pričom každé z týchto čísel je desaťkrát. zodpovedajúce číslo v predchádzajúcom poradí. Poradie stoviek zodpovedá číslam od jednej po deväťsto, pričom každá z nich je stokrát rovnaká ako v predchádzajúcom poradí.

Druhou triedoutisíce, ktoré zahŕňajú štvrté, piate a šieste poradie, ktoré sú jednotkami tisícov, desiatok tisíc a stovky tisíc a ich mená zodpovedajú tej istej prvej triede, po ktorej nasledujú tisíce. Ex: 2000 (dva tisíce), 150 000 (sto päťdesiat tisíc) atď.

Tretia triedamilióny, ktoré sa riadia rovnakými štandardmi ako tisíce tried pre objednávky. A z toho vyplýva, že triedy nasledujú za sebou: štvrtá trieda (miliardy), piata trieda (bilióny), šiesta trieda (kvadrilióny) atď.

Pozri tiež význam čísla a číslice.