Kultúrna rozmanitosť

Čo je kultúrna rozmanitosť:

Kultúrna rozmanitosť je mnoho aspektov, ktoré predstavujú najmä rôzne kultúry, ako je jazyk, tradície, kuchyňa, náboženstvo, zvyky, model rodinnej organizácie, politika, okrem iných charakteristík skupiny ľudských bytostí, ktoré žijú danom území.

Kultúrna rozmanitosť je koncepcia vytvorená na pochopenie procesov diferenciácie medzi rôznymi kultúrami, ktoré existujú na celom svete. Viaceré kultúry tvoria takzvanú kultúrnu identitu jednotlivcov alebo spoločnosti; „značka“, ktorá personalizuje a odlišuje členov určitého miesta od zvyšku svetovej populácie.

Rozmanitosť znamená pluralitu, rozmanitosť a diferenciáciu, koncepciu, ktorá sa považuje za úplný opak homogénnosti. Dnes, vzhľadom na proces kolonizácie a kultúrnej miscegenácie medzi väčšinou národov planéty, takmer všetky krajiny majú svoju kultúrnu rozmanitosť, to znamená „trochu“ tradícií a zvykov niekoľkých rôznych kultúr.

Niektorí ľudia vnímajú globalizáciu ako nebezpečenstvo pre zachovanie kultúrnej rozmanitosti, pretože veria v stratu tradičných zvykov, ktoré sú typické pre každú spoločnosť, čím sa uberajú cestu ku globálnym a „neosobným“ charakteristikám.

Získajte viac informácií o fenoméne globalizácie.

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vytvorila „Všeobecnú deklaráciu o kultúrnej rozmanitosti“, aby sa pokúsila zachovať bohatstvo kultúrnej rozmanitosti krajín.

Deklarácia UNESCO o kultúrnej rozmanitosti uznáva viaceré kultúry ako „spoločné dedičstvo ľudstva“ a považuje sa za prvý nástroj na podporu a ochranu kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu medzi národmi.

Viac informácií o UNESCO.

Kultúrna rozmanitosť v Brazílii

Brazília je krajina, ktorá je nesmierne bohatá na kultúrnu rozmanitosť, vzhľadom na jej územné rozšírenie a množstvo kolonizácií a vplyvov, ktoré prešla počas procesu budovania brazílskej spoločnosti.

Rozdiely sú celkom zrejmé aj medzi jednotlivými regiónmi krajiny: sever, severovýchod, stredozápad, juhovýchod a juh.

Na severe a severovýchode prevládajú pôvodné a africké tradície, ktoré sú synchretizované s zvykmi európskych národov, ktoré kolonizovali krajinu.

V stredozápadnom regióne, kde prevláda Pantanal, stále existuje veľká prítomnosť pôvodnej kultúrnej rozmanitosti, ktorá má silný vplyv na kuchyňu Minas Gerais a São Paulo.

Na juhovýchode a na juhu sa vyznačujú zvyky európskeho pôvodu, s portugalskými, nemeckými, talianskymi a španielskymi kolóniami, ktoré aj dnes zachovávajú typickú kultúru svojich krajín pôvodu.

Pôvodná kultúrna rozmanitosť

Všeobecná deklarácia o kultúrnej rozmanitosti zabezpečuje ochranu viacerých kultúr pôvodného a afrického pôvodu, ako sú pôvodné jazyky, ktorým hrozí vyhynutie, ako aj rituály a tradičné festivaly pôvodných a afro-potomkov.

Kultúrna a náboženská rozmanitosť

Náboženská rozmanitosť je vnútorne spätá s kultúrou. Takzvaný náboženský synkretizmus konceptualizuje proces miešania a diverzifikácie rôznych náboženstiev zhromaždených v spoločnosti.

Napríklad v Brazílii je náboženská rozmanitosť prítomná v prítomnosti niekoľkých tradícií žijúcich na rovnakom území, ako sú katolíci, Židia, moslimovia, hinduisti a tak ďalej.

Pozri tiež:

  • rozmanitosť
  • afrodescendant